راهنمای محصولات کنترل دسترسی کارتی و رمزی دارای WiFi  و اپلیکیشن موبایل

مدلهای: CW , CWx, MW , MWx 

دستگاه کنترل تردد و دسترسی کارت و رمز
مدل دارای صفحه کلید: CWx, MWx
دستگاه کارتخوان کنترل دسترسی و کنترل تردد
مدل : CW, MW

ویدیو های کاربری: